TÊN MÔN HỌC

NỘI DUNG HỌC

Số học & Đại số

Number & Algebra

Số học và Hàng giá trị
Number & Place Value

Quy luật và Đại số
Patterns & Algebra

Đo lường & Hình học

Measurement & Geometry

Thời gian
Time

Hình dạng
Shape

Chiều dài và Vị trí
Length and Location

Số học & Đại số

Number & Algebra

Dãy quy tắc và Đại số
Patterns & Algebra

Số học và Hàng giá trị
Number & Place Value

Phép cộng và Phép trừ
Addition & Subtraction

Đo lường & Hình học

Measurement & Geometry

Thời gian
Time

Thống kê & Dữ liệu

Statistics & Data

Thống kê & Dữ liệu
Statistics & Data