TÊN MÔN HỌC

NỘI DUNG HỌC

Số học & Đại số

Number & Algebra

Số học và Hàng giá trị
Number & Place Value

Dãy quy tắc và Đại số
Patterns & Algebra

Phép tính cộng và trừ 
Addition & Subtraction

Đo lường & Hình học

Measurement & Geometry

Thời gian
Time

Hình dạng
Shape

Độ dài và Vị trí
Length & Location

Số học & Đại số

Number & Algebra

Hàng giá trị
Place Value

Phép tính cộng và trừ
Addition & Subtraction

Phép nhân và chia
Multiplication and Division

Đo lường & Hình học

Measurement & Geometry

Diện tích
Area

Thời gian
Time

Thể tích và Sức chứa
Volume & Capacity

Khối lượng
Mass


Số liệu & Dữ liệu

Statistics & Data

Số liệu & Dữ liệu
Statistics & Data