TÊN MÔN HỌC

NỘI DUNG HỌC

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Đếm số
Counting

Phép cộng và Phép trừ
Addition & Subtraction

Chiều dài
Length

Ước lượng
Estimating

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Cộng và Trừ
Addition & Subtraction

Sắp xếp số
Ordering numbers

Hình học & Giải quyết vấn đề

Geometry & Problem Solving

Hình 2D, 3D, Hình dáng và Quy tắc
2D & 3D Shapes and Patterns

Đo lường & Giải quyết vấn đề

Measure & Problem Solving

Sức chứa, Cân nặng và Chiều dài
Capacity, Mass, and Length

Tiền và Thời gian
Money & Time


Đo lường & Giải quyết vấn đề

Measure & Problem Solving

Thời gian
Time

Phân loại và So sánh
Sorting & Comparing


Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Đếm tiến và Đếm lùi
Counting On & Back

Gấp đôi và Một nửa
Doubles & Halves