TÊN MÔN HỌC

NỘI DUNG HỌC

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Đếm cách 2, 5 và 10 cho tới 100
Counting in Twos, Fives & Tens to One Hundred

Số cộng và Số trừ
Addition & Subtraction

Phép tính nhân
Multiplication


Hình học & Giải quyết vấn đề

Geometry & Problem Solving

Hình 2D và 3D
2D & 3D Shapes

Đo lường & Giải quyết vấn đề

Measure & Problem Solving

Chiều dài, Thời gian, Khoảng cách và Chiều cao
Length, Time, Distance & Height

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Sử dụng một trăm ô vuông và Ước lượng
Using the Hundred Square and Estimating

Quy tắc của số học
Number Patterns

Nhóm lại và Chia ra
Grouping & Sharing


Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Tìm hiệu số
Finding The Difference

Phép tính nhân và chia
Multiplication & Division

Cân nặng, hình dạng và tiền
Weights, Shapes and Money


Xử lý thông tin & Giải quyết vấn đề

Handling Data & Problem Solving

Biểu đồ cột, so sánh dữ liệu & biểu đồ 
VennBlock Graphs, Comparing Data & Venn Diagrams