TÊN MÔN HỌC

NỘI DUNG HỌC

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Hàng giá trị và Ước tính
Place Value & Estimating

Phép cộng, phép trừ, gấp đôi và một nửa
Addition, Subtraction, Doubling & Halving


Hình học & Giải quyết vấn đề

Geometry & Problem Solving

Hình dạng 2D và 3D
2D & 3D Shapes

Đo lường & Giải quyết vấn đề

Measure & Problem Solving

Tiền tệ
Money

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Số có 3 chữ số
Three-Digit Numbers

Phép tính nhân và Phép tính chia
Multiplication & Division

Phép cộng, Phép trừ, Làm tròn, Nhân một số với 10
Addition & Subtraction, Rounding & Multiplying by 10

Phân số
Fractions


Hình học & Giải quyết vấn đề

Geometry & Problem Solving

Trục đối xứng
Lines of Symmetry

Hình học, Đo lường & Giải quyết vấn đề

Geometry, Measure & Problem Solving

Sự đối xứng
Symmetry

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Phân số
Fractions

Đo lường & Giải quyết vấn đề

Measurement & Problem Solving

Tiền tệ, Sức chứa và Cân nặng
Money, Capacity & Weight

Xử lý dữ liệu và giải quyết vấn đề

Handling Data & Problem Solving

Biểu đồ, Bảng và Sơ đồ
Graphs, Tables and Charts

Hình học & Giải quyết vấn đề

Geometry & Problem Solving

Xoay, Vị trí và Phương hướng
Turning, Position & Direction