TÊN MÔN HỌC

NỘI DUNG HỌC

Số học & giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Hàng giá trị, Sắp xếp và So sánh số
Place Value, Ordering & Comparing Numbers

Phép cộng và trừ với số có 3 chữ số
Addition & Subtraction using three-digit numbers.


Đo lường & giải quyết vấn đề

Measure & Problem Solving

Khối lượng và Thời gian
Weight & Time

Xử lý dữ liệu & giải quyết vấn đề

Handling Data & Problem Solving

Biểu đồ, Bảng số liệu và Đồ thị
Graphs, Tables and Charts


Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Phép nhân
Multiplication

Số thập phân
Decimals

Phép cộng và Phép trừ
Addition & Subtraction

Số âm, Số dương, Số chẵn và Số lẻ
Positive & negative Numbers; Odd & Even Numbers

Đo lường & Giải quyết vấn đề

Measure & Problem Solving

Sử dụng lịch
Using Calendars

Hình học & Giải quyết vấn đề

Geometry & Problem Solving

Diện tích, Chu vi, Góc, Độ xoay, Vị trí và Phương hướng
Area, Perimeter, Angles, Turning, Position & Direction

Số học và Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Phép Cộng & Trừ
Addition & Subtraction

Phép Nhân
Multiplication

Xử lý dữ liệu & Giải quyết vấn đề

Handling Data & Problem Solving

Biểu đồ, Bảng số liệu, Đồ thị
Graphs, Tables and Charts

Hình học & Giải quyết vấn đề

Geometry & Problem Solving

Đối xứng gương (đối xứng phản chiếu)
Reflective Symmetry

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Dãy số
Number Sequences

Phân số
Fractions

Đo lường & Giải quyết vấn đề

Measure & Problem Solving

Thời gian
Time

Xử lý dữ liệu & Giải quyết vấn đề

Handling Data & Problem Solving

Bảng tần suất và biểu đồ cây
Frequency Tables & Tree Diagrams

Hình học & Giải quyết vấn đề

Geometry & Problem Solving

Hình dạng 2D và 3D
2D & 3D Shapes

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Tỷ số & tỷ lệ
Ratio & Proportion

Xử lý dữ liệu & Giải quyết vấn đề

Handling Data & Problem Solving

Sơ đồ Venn và Carroll
Venn and Carroll Diagrams