TÊN MÔN HỌC

NỘI DUNG HỌC

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Hàng giá trị và phân tích số, Sắp xếp và làm tròn số
Place Value, Ordering & Rounding Numbers

Phép cộng và Phép trừ
Addition & Subtraction

Những điều cần biết về phép nhân và phép chia
Multiplication & Division Facts

Hình học & Giải quyết vấn đề

Geometry & Problem Solving

Đường song song và đường vuông góc, thuộc tính của hình dạng
Parallel & Perpendicular Lines, & Properties Of Shapes.

Hệ tọa độ
Coordinates


Đo lường & Giải quyết vấn đề

Measure & Problem Solving

Khối lượng, Thời gian và Diện tích
Mass,Time & Area

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Dãy số và Lập luận chung
Sequences and Statements

Hình học & Giải quyết vấn đề

Geometry & Problem Solving

Góc, Số dương và Số âm
Angles and Positive & Negative Numbers

Đo lường & Giải quyết vấn đề

Measure & Problem Solving

Chiều dài và Thời gian
Length & Time

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Chiến lược khi làm phép nhân, Gấp đôi và một nửa
Multiplication Strategies & Doubling and Halving

Hình học, Số học, Xử lý dữ liệu & Giải quyết vấn đề

Geometry, Number Handling Data & Problem Solving

Hình tam giác, Phép trừ, Câu hỏi và Bảng khảo sát
Triangles, Subtraction & Questions and Surveys.

Xử lý dữ liệu, Số học & Giải quyết vấn đề

Handling Data & Problem Solving

Đồ thị, Bảng và Biểu đồ
Graphs, Tables and Charts

Hình học & Giải quyết vấn đề

Measure & Problem Solving

Đối xứng và Hình học 3D
Symmetry and 3D Shapes

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Phép nhân và Phép chia và Các phương pháp tính nhẩm
Multiplication & Division and Mental Strategies

Xử lý dữ liệu & Giải quyết vấn đề

Handling Data & Problem Solving

Xác suất
Probability

Hình học & Giải quyết vấn đề

Geometry & Problem Solving

Toạ độ và Xác lập vị trí trên hệ tọa độ
Coordinates and Positioning

Số học & Giải quyết vấn đề

Number & Problem Solving

Giải toán với số thập phân
Working With Decimals

Xử lý dữ liệu & Giải quyết vấn đề

Handling Data & Problem Solving

Biểu đồ đường, bảng số liệu và tìm giá trị phổ biến nhất của một tập hợp
Line Graphs, Tables and Finding the Mode